របៀបបង្កើត Youtube Channel & Apply Google adsense 2017 | Khmer Make Money Online

Important: If you want to learn how to make a living from home, I highly recommend you visit this site to learn how to get paid for your opinion, increase your monthly income, and learn the secrets to making over $3,000 a month.
This entry was posted in Make Money Online and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

20 Responses to របៀបបង្កើត Youtube Channel & Apply Google adsense 2017 | Khmer Make Money Online

 1. DR KB says:

  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយយកទៅដាក់ក្នុង adsense ច្រើនបានអត់

 2. M.Vannak nhem says:

  បងម៉ិចខ្ញុំអត់ឃើញសញ្ញា$ចឺង

 3. Khuon Bora says:

  Still unsuccessful br it's show like that :This feature is currently not available in your country. Learn more.

 4. vin pary says:

  ត្រង់កន្លែងmonetisationវាចេញ this feature is currently not available in your country តើត្រូវធ្វើដូច ម្តេចបង

 5. Along Long says:

  បងចុះបើយើងយកភ្លេងគេ តែរូបភាពយើងបានអត់?

 6. Visal Sann says:

  Monetization មិនដំណើរការនៅ UNITED STATES
  ❓WHY ❓

 7. Neom chantha says:

  ចុះលោកគ្រូបើសិនជាយើងភ្លេចលេខCode ព្រោះអីGmail បានបង្កើតយួរហើយនោះ

 8. Phea Ron says:

  youtube ខ្ញុំបាត់សញ្ញា$មិនដឹងថាមកពីអ្វី សូមបងជួយណែនាំផង

 9. Khmer Skillfully says:

  ខ្ងុំ subscribe channel បងហេីយជួយ subscribe channe ខ្ងុំវិញផងណាបង.អគុណ

 10. For All People says:

  បងដែលធ្លាប់ជួបពេលបើករកលុយបានហើយរយៈពេលប្រហែល២ខែតែវាបិទសញ្ញាដុល្លាវីញ
  តែអាខោនយើងវាអត់បិទទេ តើពីអ្វីដែរ?

 11. Khmer Food Cooking Everyday says:

  Good Idea 👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 12. bros ravy says:

  ខ្ញុំរកបាន១០០០០ហើយតែដូចគ្មានឃើញមានសាសោះតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម្តេចទៅ

 13. Gi nai shop says:

  សូបទោសបងសុំសួមួយ?ញុំបង្កើតacount youtube ហើយតែពេលចូលដល់ពាក្យថាmonetization វាលោតពាក្យនេះវីញThis feature is currently not available in your country. Learn អត់ដឹងធ្វើំមិចទៀត?

 14. Long Dy says:

  ធ្វើបែបហ្នឹងគ្រប់videoឬអត់បង

 15. Bun Yong says:

  បង មេចបានញុំenable monetization អត់កើតចឹងបង?
  ពេលញុំចុច enableវាចេញថា" this feature is currently not available in your country. Learn more.

 16. VS Gamer says:

  ខ្ញុំធ្វើអត់ចេញ$ទេ តើមកពីអ្វី?

 17. PoZz Zvert says:

  បងញំុុចង់អោយចូលទៅ​​​ visacard អត់បង

 18. bona reathna says:

  ហើយបង្ហោះយ៉ាងមិចបានគេឆាប់ឃើញvideoយើងបង

 19. bona reathna says:

  ធ្វើមិចបានviewsច្រើនបង